Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zagnańsk

Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku - Facebook

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Zespół Interdyscyplinarny

Artykuły

 • 26 września 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Zagnańsk.

  Stosownie do nowelizacji z dnia 9 marca 2023r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która po zmianach otrzymała nazwę „ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”, istniała konieczność dokonania zmian dotyczących zakresu funkcjonowania dotychczasowych zespołów interdyscyplinarnych i tym samym powołania nowych zespołów.
  Do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej na terenie gminy Zagnańsk, Zarządzeniem Nr 188/2023 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 19 września 2023 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Zagnańsk w składzie:

  • Małgorzata Janik – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku,
  • Katarzyna Jarząbek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku,
  • Agata Sykulska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku,
  • Beata Adamiec – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku,
  • Jadwiga Dziedzic- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku,
  • Marta Polak – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie,
  • Magdalena Wyrzykowska – Szkoła Podstawowa w Kajetanowie,
  • Monika Lisowska- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie,
  • Barbara Brzoza - Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku,
  • Natalia Rodak - Grygiel - Stowarzyszenie „Braterskie Serca” w Belnie,
  • Adam Zacharski – Komisariat Policji w Kielcach,
  • Paweł Ciszewski - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kielcach.

  Ustawodawca, w celu prowadzenia skutecznej interwencji zgodnie z przepisami prawa i mając na uwadze konieczność zapewniania bezpieczeństwa (ochrony) ofiarom przemocy domowej, zakłada ścisłą współpracę pomiędzy pracownikami wskazanych powyżej instytucji.

  Czytaj Więcej o: 26 września 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Zagnańsk.
 • Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), wskazuje że osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej, wszechstronnej pomocy oraz skutecznej interwencji, a ogół czynności podejmowanych i realizowanych w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą realizowany jest przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

  Gmina ma  obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności  w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

  Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020

  Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

  Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

  Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

  Na podstawie art.30 ust.1 i ust, 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2020, poz. 218 ze zm.) oraz Uchwały Nr 17/VIII/2021 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania został powołany Zarządzeniem Nr 68/2021 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 4 maja 2021 r. Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Gminie Zagnańsk w składzie:

  • Agata SykulskaPrzewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku,
  • Małgorzata JanikZastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku,
  • Edyta MazurkiewiczSekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku,
  • Beata Adamiec – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku,
  • Jadwiga Dziedzic - Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku,
  • Marta Polak – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie,
  • Magdalena Wyrzykowska – Szkoła Podstawowa w Kajetanowie,
  • Monika Lisowska- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie,
  • Monika Spiechowicz – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia” w Samsonowie,
  • Barbara Brzoza - Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku,
  • Bożena Gruszczyńska - Stowarzyszenie „Braterskie Serca” w Belnie,
  • Małgorzata Sołtysiak – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kielcach,
  • Paweł Ciszewski - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kielcach,
  • Magdalena Sobczyk – Prokuratura Rejonowa Kielce – Wschód,
  • Adam Zacharski – Komisariat Policji I w Kielcach.

  Ustawodawca, w celu prowadzenia skutecznej interwencji zgodnie z przepisami prawa i mając na uwadze konieczność zapewniania bezpieczeństwa (ochrony) ofiarom przemocy, zakłada ścisłą współpracę pomiędzy pracownikami wskazanych powyżej instytucji.

  Podstawą podejmowanej interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą jest, tzw. Procedura  „Niebieskie Karty”. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i  realizowanych przez przedstawicieli:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • Policji,
  • oświaty
  • ochrony zdrowia

  -  w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

   Przedstawiciele wymienionych podmiotów, realizują procedurę "Niebieskie Karty"  w oparciu o zasadę współpracy. W tym celu przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

  Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych przez przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Formularz ten przekazuje się w terminie 7 dni od daty jego wypełnienia do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego  na adres:

  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Zagnańsku

  1. Spacerowa 8a; 26-050 Zagnańsk

  tel. 41 31-13-135

  W sposób szczególny procedurę „Niebieskie Karty” reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 28 września 2011 r., i to jego przepisy stanowią podstawę opracowanych procedur.

  Czytaj Więcej o: Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie