Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zagnańsk

Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku - Facebook

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Artykuły

 • Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

  Dodatek mieszkaniowy
  Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.


  1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
  a) tytuł prawny do lokalu
  Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
  - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
  - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

  b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
  - jednoosobowym – 40% (tj. 2 066,99 zł) ,
  - wieloosobowym – 30% (tj. 1 550,24 zł) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
  Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5 167,47 zł.
  Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
   
  Sposób obliczania dochodu

  c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

  Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
  - 30 % albo
  - 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. 

  Normy powierzchni użytkowej

  W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw.
  Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

   
  Dodatek energetyczny
  Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
  - ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  - jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  - zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.
  Wymagane załączniki:
  1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
   
  Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:
  1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc;
  2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc;
  3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.
   
  Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.

  Czytaj Więcej o: Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
 • Dodatek energetyczny

  Dodatek energetyczny przysługuje osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych. Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

  1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
  2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
  3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

  Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego:

  Czytaj Więcej o: Dodatek energetyczny
 • Dodatek mieszkaniowy

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

  Wymagane dokumenty:

  Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy  należy złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

  wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

  Czytaj Więcej o: Dodatek mieszkaniowy