Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zagnańsk

Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku - Facebook

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

Artykuły

 • Podsumowanie programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

  Gmina Zagnańsk w 2023 roku przystąpiła do kolejnej edycji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 świadczonej w ramach pobytu dziennego. Gmina Zagnańsk na realizację Programu pozyskała fundusze ze środków Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 58 752,00 zł. Realizatorem Programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku. Program skierowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

  W 2023 roku na terenie Gminy Zagnańsk wsparciem usług opieki wytchnieniowej zostało objętych 10 osób niepełnosprawnych oraz 10 rodziców / opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Łącznie zrealizowanych zostało
  1 436 godzin wsparcia w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 świadczonej w ramach pobytu dziennego.
  Dzięki realizacji Programu członkowie rodzin oraz opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, uzyskali wsparcie poprzez możliwość skorzystania z doraźnej, czasowej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, umożliwiającej odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek czy też regenerację.

  Katarzyna Jarząbek

  Czytaj Więcej o: Podsumowanie programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
 • Informacja

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku informuje , iż w dniu 31 stycznia 2023 roku zakończono rekrutację do Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023. 

  Osoby, które złożą wnioski po terminie tj. 31 stycznia 2023 roku zostaną wpisane na listę rezerwową.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Nabór wniosków do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA " – edycja 2023

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku ogłasza nabór wniosków do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA " – edycja 2023, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
   a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie
   z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Program ma także zapewniać:

  1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
   a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami
   ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
  2. w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA " – edycja 2023
 • Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku informuje, iż zamierza przystąpić do Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023.

  Program zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
  i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w:

  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia

  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone przez:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
  2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.
  Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
  Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

  Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności. 
  Aby móc oszacować ilość godzin niezbędnych do realizacji Programu prosimy osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w 2023 roku o wypełnienie karty zgłoszenia.

  Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8A, 26-050 Zagnańsk do dnia 04 listopada 2022r. do godziny 12:00 (data wpływu do instytucji).

  W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS Zagnańsk pod numerem (041) 311-31-35 w. 34.

  Pliki do pobrania:

  1. Karta zgłoszeniowa
  2. Klauzula RODO
  Czytaj Więcej o: Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023