Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

Informacje

Zagnańsk

Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku - Facebook

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

Artykuły

 • Podsumowanie programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

  Gmina Zagnańsk w 2023 roku przystąpiła do kolejnej edycji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Gmina Zagnańsk na realizację Programu pozyskała fundusze ze środków Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 1 366 519,50 zł. Realizatorem zadania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.
  W 2023 roku wsparciem usług asystenckich zostało objętych 89 mieszkańców Gminy Zagnańsk. Łącznie zrealizowanych zostało 32 964,50 godzin wsparcia w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
  Celem realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 było ograniczenie skutków niepełnosprawności osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, a także przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Usługi asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” w szczególności polegały na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca, załatwianiu spraw urzędowych czy korzystaniu z dóbr kultury.

  Katarzyna Jarząbek

  Czytaj Więcej o: Podsumowanie programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
 • Środki na pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom

  21 lutego 2023 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wójt Gminy Zagnańsk Wojciech Ślefarski wraz ze Skarbnikiem Gminy Agnieszką Niebudek podpisali umowę w ramach przekazania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

  W ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” gmina Zagnańsk pozyskała aż 1 366 519,50 złotych. Środki te pozwolą na zatrudnienie asystentów, którzy będą świadczyć pomoc w codziennych czynnościach i w funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami. Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności. – Wsparcie ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu, pomagać w prowadzeniu niezależnego życia i stawianiu czoła problemom dnia codziennego.

  Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” gmina Zagnańsk pozyskała kwotę 58 752,00 złotych. Wsparciem zostaną objęci opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzięki tym środkom będą mogli zostać odciążeni w obowiązkach dnia codziennego.

   

  Czytaj Więcej o: Środki na pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom
 • Informacja

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku informuje , iż w dniu 31 stycznia 2023 roku zakończono rekrutację do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023. 

  Osoby, które złożą wnioski po terminie tj. 31 stycznia 2023 roku zostaną wpisane na listę rezerwową.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023


  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku ogłasza nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
  • osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie:
   a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
   c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
   i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

  Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

  1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  4. 360 godzin rocznie dla:
   a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
   ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

   

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku informuje, iż zamierza przystąpić do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

  1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
  - o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  - traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

  Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

  Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym 

  Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  4. 360 godzin rocznie dla:
  a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności. 
  Aby móc oszacować ilość godzin niezbędnych do realizacji programu prosimy osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta w roku 2023 o wypełnienie karty zgłoszenia.

  Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8A, 26-050 Zagnańsk do dnia 4 listopada 2022r. do godziny 12:00 (data wpływu do instytucji).

  W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS Zagnańsk pod numerem (041) 311-31-35 w. 34.

  Pliki do pobrania:

  1. Karta zgłoszeniowa
  2. Klauzula RODO
  Czytaj Więcej o: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023