Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zagnańsk

Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku - Facebook

Budynek GOPS

Barcza

Gmina Zagnańsk

Gmina Zagnańsk

Samsonów

Kaniów

Fundusz alimentacyjny

Artykuły

 • Nowy okres zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2023 roku, natomiast w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2023 roku najpóźniej do 31 października 2023 roku aby nie stracić prawa do funduszu alimentacyjnego od października 2023 roku.
  Okres świadczeniowy 2023/2024 trwa od dnia 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.

  Nowa wysokość kryterium dochodowego dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawanych na okres 2023/2024 wynosi: 1 209.00 zł.
  Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

  W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2023/2024, od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r., a w przypadku wniosków składanych on-line, od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2023 r.
  W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, od dnia 01.09.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2023r.
  W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, od dnia 01.10.2023 r. do dnia 31.10.2023r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r.
  W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, zostanie złożony od dnia 01.11.2023 r. do dnia 30.11.2023r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2024 r.
  W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, zostanie złożony od dnia 01.12.2023r. do dnia 31.01.2024r.– przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2024 r.

  Czytaj Więcej o: Nowy okres zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym
 • Informacja dot. ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 przyjmowane są:

  • w formie elektronicznej od 1 lipca 2022r.
  • w formie papierowej od 1 sierpnia 2022r.

   

  WAŻNA INFORMACJA

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres 2022/2023 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie:

  1. do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;
  2. od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku;
  3. od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
  4. od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;
  5. od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
  Czytaj Więcej o: Informacja dot. ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023
 • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity  Dz. U. z 2020r. poz.808).

  Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 lipca w wersji elektronicznej a od 1 sierpnia w wersji papierowej.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom:
   - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
   - przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
   - przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

  Świadczenia z funduszu przysługują osobom, o których mowa w art. 1 ust.1 ustawy, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

  Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą spełniać kryterium dochodowe – miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  od dnia 1 października 2020 roku kwoty 900,00 zł netto.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 
  - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  - zawarła związek małżeński.

  Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne, od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w tutejszym ośrodku, do końca okresu świadczeniowego.

  Uwaga: W przypadku gdy świadczenie z funduszu alimentacyjnego dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do ośrodka pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy.

  Wniosek o fundusz alimentacyjny (122.32 KB, pdf)

  Czytaj Więcej o: Świadczenie z funduszu alimentacyjnego